Nad nádražím 32, Ludgeřovice

info@4youfitness.cz

+ 420 607 404 041

PROVOZNÍ A NÁVŠTEVNÍ ŘÁD

PROVOZ FITNESS CENTRA, VSTUPNÉ, ROZSAH SLUŽEB

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním a návštěvním řádem a chovat se v souladu s ním.

Fitness centrum je určeno k rekreačnímu, sportovnímu využití veřejnosti a jeho prostory je nutno opustit vždy nejpozději 15 minut před koncem provozní doby, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.

Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jeho zařízení nebo čerpat služby, které toto Fitness centrum nabízí za předpokladu řádně uhrazeného vstupného dle aktuálně platných cen jednotlivých služeb.

Vstupné je možné uhradit jednorázovou platbou v hotovosti na recepci Fitness centra nebo z účtu předplatného prostřednictvím kreditního účtu.

Pro vstup na cvičební lekce může návštěvník využít on- line rezervační systém na internetových stránkách Fitness centra www.4youfitness.cz

Registrací v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které budou správcem osobních údajů (Provozovatelem) zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Fitness centra.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoliv bezplatně odvolat formou písemného sdělení na adresu Fitness centra nebo odevzdáním na recepci.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

Užívat zařízení a služby fitnescentra 4youfitness mohou jen návštěvníci starší patnácti let. Mladší pouze v doprovodu a pod neustálým dohledem dospělé osoby.

Návštěvníci využívající služby poskytované Fitness centrem jsou povinni řídit se pokyny personálu.

Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení.

Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit do příslušných šatních skříněk a botníků. Případné cennosti je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá provozovatel jakoukoliv odpovědnost.

Jakoukoliv krádež, ztrátu osobních věcí je nutno hlásit neprodleně na recepci, na dodatečné ohlášení této skutečnosti již nebude brán zřetel.

Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení na kterémkoliv stroji či zařízení jsou povinni se přesvědčit, zda nejeví známky poškození či závady, které by bránily jeho bezpečnému využití. V případě zjištění jakékoliv závady je návštěvník povinen oznámit tuto skutečnost na recepci, jelikož cvičení s takovým zařízením je zakázáno.

Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízením Fitness centra či nesprávných prováděním cviků. Dotazy týkající se manipulace s jednotlivými zařízeními zodpoví obsluha Fitness centra. Jakékoliv zranění je nutno neprodleně hlásit na recepci.

Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně v areálu Fitness centra. Jakékoliv přemisťování vybavení Fitness centra není dovoleno.

Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém areálu Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou také povinni respektovat jednotlivé protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra.

V prostorách Fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření, používání alkoholických nápojů a jiných omamných
či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru Fitness centra. Ve sportovních částech Fitness centra je užívání nealkoholických nápojů povoleno pouze v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít
ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.

Osoby mladší 15 let se smí v areálu Fitness centra pohybovat pouze v doprovodu rodičů po předchozí domluvě s personálem. V takovém případě nesou za své děti v areálu Fitness centra plnou zodpovědnost. V případě kdy odpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu převzetím od rodičů či jiné dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání je opět zodpovědný za pohyb ve Fitness centru doprovod této osoby.

Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání.

Po skončení cvičení je po sobě každý návštěvník povinen uklidit cvičební nářadí a náčiní a cvičební stroje uvést do původní polohy. Po skončení cvičení na kardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem a dezinfekcí umístěných v oblasti kardio zóny.

Při odchodu z šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pobytu je povinen klíč náležitě opatrovat, jelikož ručí za jeho případnou ztrátu. V případě ztráty je návštěvník povinen uhradit škodu 200 Kč jako náklad spojený s výměnou zámku.

Tento provozní řád je platný od 2. 1. 2020

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoliv aktualizovat či jednorázově změnit. Nové znění provozního řádu bude platné od dne zveřejnění na webových stránkách Fitness centra a na vývěsce v prostoru recepce.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKU, ZÁKAZY VE FITNESS CENTRU

 • • návštěvník centra 4youfitness je povinen seznámit se s provozním řádem, jednat a chovat se v souladu s ním,

  • návštěvník je povinen hlásit slevu na vstupném po příchodu na recepci
  a zároveň se prokázat platným dokladem,
  • návštěvník je povinen hlídat si dobu platnosti svého členství, permanentky,
  • návštěvník je povinen opustit prostor Fitness nejpozději 15 minut před koncem provozní doby a prostory 4youfitness nejpozději do konce provozní doby,
  • návštěvníci jsou povini při cvičení dbát na to, aby při manipulaci se stroji nepoškozovali majetek 4youfitness, používat činky pouze v prostoru k tomu určeném (neházet s nimi na zem) a veškeré náčiní vracet na vyhrazené místo,
  • návštěvníci jsou povini používat při cvičení ručník,
  • je přísně zakázáno využívat v prostorách Fitness centra vlastního osobního trenéra, v případě zájmu o osobního trenéra návštěvník nahlásí požadavky na recepci,
  • je zakázáno pořizování kamerového záznamu v prostorách Fitness centra,

• je zakázáno vstupovat do Fitness centra s ranami či infekcí,
• je zakázán vstup do Fitness centra s taškou či batohem a v civilním oblečení
• je zakázána v areálu Fitness centra konzumace potravin, alkoholu a omamných látek a kouření,
• je zakázána manipulace s otevřeným ohněm v areálu Fitness centra,
• je zakázána donáška a aplikace anabolických steroidů a jiných nepovolených látek,
• je zakázáno rušení ostatních návštěvníků hlasitým projevem a vykonávání pohybů, které omezují okolní návštěvníky, je zakázáno opírání se a protahovaní se o bílé stěny a zrcadla,
• provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstup osobám bez udání důvodu,
• provozovatel si vyhrazuje právo vykázat osoby, jejichž chování se neslučuje s provozním řádem Fitness centra.

 

VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KOMPLEX FITCENTRA JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM.

Provozovatel: Dopstav Group, s. r. o. IČ: 07782802, DIČ: CZ 07782802, Adresa provozovny: Nad Nádražím 14, 747 17 Ludgeřovice

Otevírací doba: pondělí- neděle 5:00 – 24:00